کیفیت مطلوب

soheilnasj
با ما در ارتباط باشيد

کیفیت مطلوب

عصر کنونی را عصر کیفیت می نامند؛ افزایش کیفیت و خلاقیت در تولید، از ارکان مهم این سازمان می باشد.

سهیل نسج وجه تمایز خود را کیفیت، توسعه، تنوع و به روز بودن می داند. این مجموعه نسبت به رقبای خود از کنترل کیفیت بالایی برخوردار می باشد و همچنین نوآوری را رگ حیاتی فعالیت خود می داند.

سهیل نسج تهران


سهیل نسج وجه تمایز خود را کیفیت، تنوع و به روز بودن می داند. این مجموعه نسبت به رقبای خود از کنترل کیفیت بالایی برخوردار می باشد و همچنین نوآوری را بخشی از فعالیت خود می داند.
soheilnasj