نوآوری

soheilnasj
با ما در ارتباط باشيد

نوآوری

در این سازمان تمامی مدیران، مسئله تغییر را به عنوان تنها عامل ثابت و گریز ناپذیر می دانند و با خشنودی به سوی ایده ها و محصولات جدید پیش می روند.

سهیل نسج تهران


سهیل نسج وجه تمایز خود را کیفیت، تنوع و به روز بودن می داند. این مجموعه نسبت به رقبای خود از کنترل کیفیت بالایی برخوردار می باشد و همچنین نوآوری را بخشی از فعالیت خود می داند.