نخ کادکا

نخ کادکا
با ما در ارتباط باشيد

نخ کادکا

یکی از انواع نخ تکسچره می باشد که با سیستم بافت و شکافت تولید شده و در پارچه راشل پرده ای و لباسی مورد مصرف قرار می گیرد.

soheilnasj